четвъртък, 12 юли 2012 г.

Мисли на Александър Стамболийски


АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

01.03.1879 г. – 14.06.1923 г.


Аз ценя живота на човека не по количество на изживените години, а по количество и качество на изпълнения дълг!
Аз намирам смисъла на живота не в неговата продължителност, а в неговата интензивност и ползотворност.
Аз намирам призванието на човешкия живот не в неговата житейска обезпеченост, а в неговата ежеминутна готовност за себеотрицание и самопожертвувание.
Аз намирам идеалната и красива смърт на бореца, смъртта, която ще иде след едно бурно и делово минало, незасенчено от никакъв дефект от безчестие, отчаяние или безсилие.
Аз намирам за най-идеална и най-красива моменталната смърт, дошла при изпълнение на дълга."

(Из словото на Ал. Стамболийски, произнесено пред смъртните останки на убития през 1922 г. министър на вътрешните работи Александър Димитров)

* * *
"Пазете дружбите от този зъл демон, от този зъл дух на разцеплението. Проповядвайте съзнание в дружбените членове, че те трябва да се подчиняват на общите решения. Дотогаз докато всички се подчиняват на тези решения, земеделският съюз ще бъде една скала, земеделският съюз ще бъде една сила и никой не ще го разруши."

(Из 15-часовата реч на Ал. Стамболийски, произнесена на Шестнадесетия конгрес на БЗНС)

* * *
"Как бихте искали аз да оплаквам и да ви карам да плачете за човека, който към величието на своя живот прибави и величието на своята смърт?"

в-к "Литературно земеделско знаме", брой 4, юли-август 2012 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар